Th7 09

An ninh thông tin

Học phần cung cấp cho sinh viên khái niệm, vai trò của công tác bảo mật và an toàn thông tin. Đi sâu tìm hiểu về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm an toàn thông tin cũng như những ứng dụng của hoạt động này trong từng lĩnh vực cụ […]

Read More
Th7 09

Xử lý thông tin

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về xử lý thông tin như: biên mục mô tả, định từ khoá; định chủ đề; phân loại tài liệu, biên soạn bài tóm tắt. Các công đoạn trong quy trình xử lý sẽ lần lượt được giới thiệu ở từng […]

Read More
Th7 09

Phân tích và thiết kế hệ thống

Học phần cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về phân tích, thiết kế và thực hiện hệ thống thông tin. Học phần trang bị kiến thức liên quan đến quá trình phân tích, thiết kế hệ thống, gồm thiết kế giao diện người dùng, hiểu và thiết kế dữ liệu. Ngoài […]

Read More
Th7 09

10 principles of effective information management

Improving information management practices is a key focus for many organisations, across both the public and private sectors. This is being driven by a range of factors, including a need to improve the efficiency of business processes, the demands of compliance regulations and the desire to deliver new services. In many cases, ‘information management’ has […]

Read More
Th7 09

CÔNG TY ĐẦU TƯ BẢO NINH

Bảo Ninh là đối tác chiến lược chính của Chương trình: hỗ trợ học kỳ doanh nghiệp, liên kết quốc tế và đảm bảo việc làm đầu ra.

Read More
Th7 09

ThS. NCS. Nguyễn Thị Trang Nhung

ThS. Nguyễn Thị Trang Nhung hiện là nghiên cứu sinh ngành Quản trị thông tin tại Trường Đại học Công nghệ hoàng gia Úc. Môn học giảng dạy: Năng lực thông tin Phân tích thiết kế theo hướng người dùng

Read More
Th7 01

TS. Daniel Dorner

TS. Daniel Dorner nguyên là giảng viên Trường  Victoria University of Wellington – trường nằm trong top 200 theo xếp hạng của QS 2018.

Read More
Th7 01

PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn

PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn – Giám đốc đại học Quốc  gia Hà Nội

Read More
Th7 01

TS. Nghiêm Xuân Huy

TS. Nghiêm Xuân Huy tốt nghiệp ngành Information and Communication Sciences tại Trường đại học University of South Australia. Học phần giảng dạy: 1. Nhập môn quản trị thông tin 2. Năng lực thông tin

Read More