Phát triển hệ thống thông tin

Chia sẻ bài viết

Học phần cung cấp cho sinh viên hiểu biết về một loạt các công cụ và kỹ thuật để phát triển hệ thống và kiến ​​thức về một số phương pháp phát triển hệ thống cụ thể. Các chủ đề chính bao gồm các công cụ và kỹ thuật phát triển hệ thống, đánh giá các công cụ và kỹ thuật, sự tiến bộ của các phương pháp phát triển, bối cảnh tổ chức trong phát triển hệ thống và một số phương pháp phát triển hệ thống. Các phương pháp này bao gồm phát triển tham gia, tiếp cận hệ thống mềm, phát triển hướng đối tượng, phương pháp tiếp cận phát triển hệ thống có cấu trúc, phương pháp tiếp cận dữ liệu và thông tin và phát triển ứng dụng nhanh chóng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *