An ninh thông tin

Chia sẻ bài viết

Học phần cung cấp cho sinh viên khái niệm, vai trò của công tác bảo mật và an toàn thông tin. Đi sâu tìm hiểu về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm an toàn thông tin cũng như những ứng dụng của hoạt động này trong từng lĩnh vực cụ thể. Học phần cũng giúp nhận diện những nguy cơ và hiểm họa đối với công tác đảm bảo an toàn cho các hệ thống thông tin, trên cơ sở đó đưa ra các chiến lược bảo vệ cũng như giới thiệu một số sản phẩm và dịch vụ tiêu biểu phục vụ công tác bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *