Phân tích và thiết kế hệ thống

Chia sẻ bài viết

Học phần cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về phân tích, thiết kế và thực hiện hệ thống thông tin. Học phần trang bị kiến thức liên quan đến quá trình phân tích, thiết kế hệ thống, gồm thiết kế giao diện người dùng, hiểu và thiết kế dữ liệu. Ngoài ra còn có vấn đề về mô hình hóa dữ liệu và kiến trúc của hệ thống thông tin quản lí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *