Th6 15

Giới thiệu chương trình

Ngành Quản lý thông tin: Chìa khóa của thành công trong kỷ nguyên số Trong bối cảnh nền kinh tế tri thức và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, thông tin đã trở thành nguồn lực, lợi thế cạnh tranh của mỗi quốc gia, tổ chức, cá nhân. Điều đáng nói là, cho […]

Read More
Th6 07

Nghề quản trị thông tin trong thế kỷ 21

Báo cáo của Hiệp hội quản trị thông tin quốc tế (www.aiim.org ) về nghề quản trị thông tin trong thế kỷ 21

Read More
Th4 24

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Sau khi học xong chương trình này, sinh viên có những kiến thức, kỹ năng, thái độ và năng lực làm việc như sau: 1. Về kiến thức 1.2. Kiến thức theo lĩnh vực Áp dụng được các phương pháp nghiên cứu cụ thể để triển khai các nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý […]

Read More